بررسی اثرات مفید گیاهان دارویی بر عملکرد رشد و سطح سلامتی در دام پرواری

گیاهان دارویی منجر به بهبود عملکرد دستگاه گوارش ، بهبود عملکرد رشد و افزایش سطح سیستم ایمنی در دام می شود.در این ویدیو به بررسی اثرات مفید گیاهان دارویی بر عملکرد رشد و سطح سلامتی در دام پرواری می پردازیم.